Цикл FOR – цикл з параметром

Оператор організації циклів FOR має загальний вигляд:

FOR параметр := вираз 1 {to downto} вираз2 do {оператор};

де параметр – змінна цілого, символьного або перелічуваного типу;

вираз 1, вираз 2 – відповідно початкове та кінцеве значення параметра (константа, змінна або вираз);

оператор – простий або складний оператор (це, так зване, тіло циклу).

Приклад:

For i=1 to 25 do A[i]:=0;

У циклі FOR параметр завжди змінюється з кроком “один”. Якщо i – ціла зміна, то вона збільшується від 1 до 25. Якщо треба змінювати параметр, вживають слово downto.

Приклад:

For i:=30 downto 5 do begin ….. End;

У цьому випадку параметр i буде зменшуватись з кроком 1, при кожному значенні i виконується складний оператор.

Приклад. Скласти програму для обчислення значень функції Y(x)

Програма:

Var X : Array[1..4] of Real;

A,B,Y : Real;

I : Byte;

Begin

Write(‘Введіть А і В :’); ReadLn(A,B);

For I:=1 to 4 do

Begin

Write(‘Введіть X[’,I,’]=’); ReadLn(X[I]);

End;

For I:=1 to 4 do

Begin

Y:=A*SQR(X[I])+B;

WriteLn(‘X=’,X[I], ‘Y=’,Y);

End;

End.

Попередня стаття
Наступна стаття