Цикли та циклічні процеси

Циклічними називаються обчислювальні процеси, в яких неодноразово виконуються одні й ті ж дії, але з різними даними. Тіло циклу складається з операторів, що повторюються у програмі. Для організації циклу необхідно задати початкове значення змінної, яка буде змінюватися у циклі, її кінцевого значення та крок її зміни. Треба контролювати значення цієї змінної для перевірки умови виходу з циклу. Умовою може бути: перевищення параметром циклу кінцевого значення, виконання заданого числа повторень, досягнення заданої точності обчислення.

         Цикли бувають арифметичні та ітеративні. В арифметичних циклах число повторень визначається на основі зміни параметра циклу; в ітеративних циклах – цикл повторюється доти, доки не буде виконана умова виходу з циклу.

         В мові Паскаль є три спеціальні оператори організації циклів:   WHILE, REPEAT та FOR.

         Цикл WHILE є циклом з передумовою. Загальний вигляд:

WHILE    умова (виконання)  do    оператор;

 де умова – це вираз, який після обчислення приймає значення True  або False;  

оператор – простий або складний оператор.

         Цикл REPEAT є циклом з післяумовою. Загальний вигляд:

REPEAT оператор UNTIL умова (завершення);

 де умова – це вираз, який після обчислення приймає значення True  або False;  

оператор – простий або складний оператор.

         Організацію циклу за допомогою оператора REPEAT розглянемо на прикладі типової задачі.

         Приклад. Скласти програму для обчислення значень функції.

         Програма рішення задачі має вигляд:

Var X, X1, X2, A, B, H, Y: Real;

Begin

   Write(‘Введіть X1, X2, A, B, H :’);

   ReadLn(X1,X2,A,B,H);

   X:=X1;

   REPEAT

       Y:=A*SQR(X)+B;

       WriteLn(‘X=’,X,’Y=’,Y);

       X:=X+H;

   UNTIL X>X2;

End.

 

Попередня стаття
Наступна стаття