Обробка текстових даних

 

        В мові Pascal є два види текстових даних: символічні (char) та рядкові (string).

         Для роботи з символічними даними є функції: Chr та Ord.

         Функція Chr за кодом виробляє відповідний символ, наприклад, результатом функції Chr(66) буде символ ‘B’.

         Функція Ord виробляє код свого аргументу: значенням функції Ord(‘B’) буде число 66.

         Символічні дані можна об’єднувати в масив, наприклад:

           Var P: array[1..50] of char;

          Фактично P – це рядок з 50 символів. Його можна ввести в циклі.

         Спеціальна функція Length(T) повертає ціле число – кількість символів в рядку. Рядок можна ввести з клавіатури за допомогою оператора Readln.

Наприклад:

  Readln(Т); 

 Для рядкових даних допустима операція зчеплення, наприклад:

  Q:=’ Великий ‘ + ‘ Дніпро ‘; 

 Але можливий і такий варіант:

LivePole:=’‘; {це пустий рядок} 
For i:=1 to k do LivePole:= LivePole+’ ‘; 

 Після завершення циклу змінна LivePole буде мати k проміжків.

Для обробки даних типу String використовують спеціальні підпрограми.

Процедура Insert(S1, S2, Npoz) вставляє рядок S1у рядок S2, починаючи з позиції Npoz.

Приклад:

S2:=’ Приватизація ‘; 
Insert (‘х’ , S2, 4); {в S2 буде – Прихватизація}

 Процедура Delete(S1, Npoz, Kil) вилучає з рядку S1 підрядок із Kil символів, починаючи з позиції Npoz.

Приклад:

  S1 := ‘Закріпити’; 
Delete (S1,3,3); {в S1буде - запити}

 Функція Copy(S1, Npoz,Kil) виконує копіювання послідовності із Kil символів з позиції Npoz рядку S1.

Приклад:

  S2:=Copy(‘Металіст’,5,3); {в S2 буде – ліс} 

 Функція Pos(S1, S2) шукає в S2 (з лівого краю) підрядок S1. Результатом функції є ціле число – номер позиції, починаючи з якої підрядок S1 перший раз входить до S2. Якщо S1 в S2 немає, результат дорівнює нулю.

Приклад:

  S2:=’ Влада чи Безвладдя‘; 
Nom:=Pos(‘ ‘,S2); {Nom стане рівним 6}

 Щоб знайти у тексті місце другого проміжку, треба щось зробити з першим, наприклад, замінити його на ‘*’.

  S2[Pos(‘ ‘,S2)]:=’*’; 

 Функція Concat(S1,S2,…,SN) виконує зчеплення рядків S1, S2,…,SN в один рядок.

Приклад: Підрахувати кількість слів у заданому реченні.

Var s:String; 
i,j:Byte;
Begin
 Write(\'Input line : \');
 Readln(s);
 s:=s+\' \';
 j:=0;
 For i:=2 to Length(s) do
  If (s[i]=\' \')and(s[i-1]<>\' \') Then j:=j+1;
 Writeln(\'Result = \',j);
End.

 

Попередня стаття
Наступна стаття