Предмет інформатики

Інформатика – комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування комп’ютерних систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі соціальної практики. Можна вважати, що інформатика виникла одночасно з першими спробами механізувати  й автоматизувати розумову діяльність людини. Тобто зародження інформатики припадає на XVII століття, коли з`явилися перші механічні обчислювальні машини. Подальший розвиток інформатики також визначався ступенем розвитку інженерно-технічних можливостей людства. Отже, інформатика розвивається паралельно з технікою зв`язку, технікою автоматичного регулювання й управління (механічною, електромеханічною, електронною), технікою запам`ятовування, зчитування і запису, реєстрації, перетворення, опрацювання й передачі інформації.

Перші ефективні результати застосування інформатики пов`язані з використанням ЕОМ для розрахунків з аеродинаміки, механіки, фізики. Із розвитком електронно-обчислювальної техніки інформатика почала застосовуватися в галузі економіки й управління виробництвом із метою пошуку оптимальних рішень.

Сучасна інформатика є результатом бурхливого розвитку науки й техніки за останні десятиліття, розвиваючись у двох напрямках: науковому і прикладному. Наукова інформатика вивчає структуру й загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх процесів наукової комунікації. Прикладна інформатика займається: а) вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки та передачі інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів; б) різноманітними аспектами застосування і розробки ЕОМ, зокрема програмним забезпеченням ЕОМ, штучним інтелектом, архітектурою комп`ютерів та комп`ютерних мереж тощо.

    Термін Informatique запроваджено у Франції в середині 60-х років ХХ століття, коли розпочалось широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін “Computer Science” для позначення науки про перетворення інформації, що ґрунтується на обчислювальній техніці. Тепер ці терміни є синонімами. Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової (інформаційної) технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов’язаної з фіксацією даних на машиних носіях.

    Інформація – сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи. Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових і світлових сигналів, енергетичних та нервових імпульсів. Термін “Information” латинню означає виклад, роз’яснення факту, події.

    Економічна інформація – це сукупність відомостей економічного характеру, які можна фіксувати, передавати, обробляти, зберігати і використовувати для здійснення функцій управління. Економічна інформація включає відомості про склад трудових, матеріальних та грошових ресурсів і про стан роботи об’єктів на певний момент часу, відбиває діяльність підприємств та організацій за допомогою натуральних, вартісних та інших показників.

    У широкому сенсі слова, технологія – це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально-організованої діяльності, що включає 3 компоненти: інформаційну (наукові принципи), матеріальну (знаряддя праці), соціальну (фахівці, які мають професійні навички). Ця тріада становить сутність сучасного поняття технології.

    Поняття інформаційні технології (ІТ) з’явилось з виникненням інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, творчість людей. Уперше поняття і перспективи розвитку ІТ докладно розглянув академік Глушков В.М. Він трактував її так:

Інформаційна технологіяце людинно-машинна технологія збирання, оброблення та передачі інформації.
							
Попередня стаття
Наступна стаття