Інформатика як наука та галузь діяльності людини

Інформатика, як відносно молода наука, виникла в середині ХХ століття. Передумовами для цього послужило різке зростання обсягу інформації, який обрушився на людину. З’являється комп’ютер, як технічний засіб, здатний посилити людські можливості і обробити великі обсяги інформації. Так як наука інформатика ще зовсім молода, то досі відбувається полеміка між вченими з приводу її визначення, ролі в суспільстві, напрямків розвитку. Це говорить тільки про те, що наука ця – стрімко розвивається.
Інформатика являє собою науку про різноманітні аспекти збору, обробки, передачі, зберігання і використання інформації. Дана наука охоплює області, що пов’язані з матеріально-технічним обслуговуванням систем інформації, сюди входить устаткування, машини, математичне забезпечення, а також організаційні аспекти. Інформатика тримається на трьох основних поняттях – «алгоритм», «модель», «програма». Модель уявляє собою умовний аналог якого-небудь об’єкта, з притаманними йому певними властивостями, побудований з метою їх дослідження. Алгоритм – це спосіб знайти вихід з будь-якої проблемної ситуації, він чітко визначає послідовність необхідних дій. Програма – це і є алгоритм, наданий на мові програмування.
Основною метою інформатики, як науки, є пошук нового знання в різних сферах людської діяльності за допомогою обчислювальних машин. Перед інформатикою стоять найрізноманітніші завдання, найбільш важливими з яких є: впровадження комп’ютерної техніки і технологій в різні галузі суспільного життя; створення на базі отриманих результатів новітніх технологій переробки інформації; розробка обчислювальної техніки; дослідження будь-яких інформаційних процесів і т.д. Інформатика не існує окремо від інших наук, вона покликана створювати нові інформаційні засоби і технології для вирішення проблем у різних галузях науки, техніки та у повсякденному житті.
Основними напрямами розвитку інформатики є: теоретична, технічна та прикладна інформатика. Теоретична інформатика покликана розвивати загальні теорії пошуку, переробки та зберігання інформації, виявлення закономірностей створення і перетворення інформації, використання сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності, вивчення взаємозв’язку «людина – ЕОМ», розвиток інформаційних технологій. Технічна інформатика являє собою галузь народного господарства, що включає в себе: автоматизовані системи обробки інформації, створення нового покоління обчислювальної техніки, гнучких технологічних систем, роботів, штучного інтелекту і т.д. Прикладна інформатика створює бази знань, розробляє раціональні методи автоматизації виробництва, створює теоретичні основи проектування, слугує для зв’язку науки з виробництвом та ін.
Попередня