Алфавіт та типи даних мови Pascal

Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Для мови PASCAL це такі символи: A,B,…,Z; a,b,…,z, _ (символ підкреслення), 0,1,2,…,9.
Спеціальні символи: +  – *  /  =  .  ,  ; :  @  ‘ (  )  [ ]  {  } #  $ ^. Символ “проміжок” ніяк не визначається, це “пусте місце” між якими-небудь конструкціями.
За допомогою символів алфавіту можна складати різноманітні конструкції: постійні, змінні, оператори, тощо.

Постійна змінна (константа) не змінюється в процесі програми. Є декілька видів констант.
     Числові константи – цілі та дійсні.
Приклади цілих констант:

      158                  -65                 38456

     Дійсні константи можна записувати одним з двох способів:

1)  24.865                     -0.36
2)  0.24865Е+2             -0.36Е0

     У цілій константі немає ні крапки, ні коми, а в дійсній константі записується так звана десяткова крапка (а не кома).
     Символічна константа – це один символ у лапках.
     Приклади:

 ‘a’                       ‘+’

     Рядкова константа – це послідовність символів в лапках, наприклад:


 ‘Купуйте IBM PC AT’

     Логічні константи визначаються словами True та False, відповідно “істине” та “хибне”.
     Невідємними елементами кожної програми є змінні. Змінні визначаються іменем, яке починається з литери та може мати в середині цифри та знак підкреслення. Великі та малі літери в іменах не розрізнюяться.
     Приклад:

 A        Xsum         Kilkist         Rik1999        Dunamo_Kuev

Довжина імені може бути, яка завгодно, але транслятор “розуміє” тільки перші 63 символи.
     Змінна одержує та змінює (може і не змінювати) своє значення в процесі роботи програми.
     Кожна змінна повинна бути описана на початку програми після слова Var. При цьому вказується тип змінної. Для цілої змінної всі типи наведені в таблиці 1.   

                           Таблиця 1

Тип

Діапазон

Розмір
в байтах

Byte (коротка ціла без
знаку)

0…255

1

Shortint (коротка ціла
із знаком)

-128..127

1

Word (ціла без знаку)

0…65535

2

Integer (ціла із
знаком)

-32768..32767

2

Longint (довга ціла із
знаком)

-2147483648..

2147483647

4

Всі можливі типи дійсної змінної наведені в таблиці 2

Таблиця 2

Тип

Діапазон

Кількість
цифр

Розмір
в байтах

Real (дійсний)

10-39  –
1038

11  –  12

6

Single (одинарна
точність)

10-45  –  1038

7  –  8

4

Double (подвійна
точність)

10-324  –  10308

15  –  16

8

Extended (розширена
точність

10-4951  –  10493

19  –  2

10

Стандартний тип для дійсної змінної – Real. На відміну від інших мов програмування в системі PASCAL треба обов’язково описувати всі змінні на початку програми.
Приклад:

Var  A, B: Real;
              X: Double;
              I, J, K: Byte;
              M: Integer;

     Для опису символьних змінних вживають тип Char, рядкових – String, логічних – Boolean.

     Найбільша довжина рядку складає 255 символів, у квадратних дужках вказують довжину для конкретної змінної. Якщо довжина не
вказана, то автоматично  береться – 255.
Приклад:

Var Z, Buk, Sim: Char;
        Str: String [20];
        S: String;
        Q, R: Boolean;

     Обробка даних виконується в виразах та операторах присвоєння. Оператор присвоєння має загальний вигляд:

     А := В;

 де А – проста або індексована змінна, В – вираз.
     При виконанні оператора спочатку обчислюється вираз, а потім результат присвоюється змінній А. При цьому повинна бути сумісність типів по присвоєнню. Існує багато випадків сумісності типів, головні з них такі:

  • А та В являються цілими типами та значення В попадає в діапазон значень А;
  • А та В – дійсні типи та значення В попадає в діапазон припустимих значень А;
  • А – дійсний тип, а В – цілий (але не навпаки);
  • А та В – рядкові дані;
  • А – рядок, а В – символ.

Приклади операторів присвоєння:

Var A, B, C: real;

       I, J, K: integer;
        R1, R2: string [20];
        S1, S2: char;
…………………………
      K:=I div J;
      C:=A + B/2;
      R1:= ‘текст’;
      R2:=R1;
       S1:=’*’;
Попередня стаття
Наступна стаття